Regulamin pobytu w WILLI KONSTANTYNÓWKA

Właściciele obiektu będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasad przebywania na terenie obiektu przy ul. Jagiellońska 18, 34-500 Zakopane, prowadzonego przez Art – G Tomasz Gut z siedzibą w Zakopanem,
  ul .Jagiellońska 18, NIP: 7361619285 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. 
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy wiążącej Gościa z Obiektem. Podpisanie karty meldunkowej
  lub dokonanie potwierdzonej rezerwacji pobytu będzie traktowane jako potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu, akceptację jego warunków i zobowiązanie do ich przestrzegania.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji.

Doba Noclegowa

 1. Pokój wynajmowany jest na doby noclegowe
 2. Oferta Obiektu wraz z opisem pokoi jest dostępna na stronie www.konstantynowka.pl oraz wybranych internetowych  portalach internetowych.
 3. Doba noclegowa trwa od godziny 15:30 do godziny 11:00 dnia następnego.
 4. Zameldowanie możliwe jest od godziny 15:30 do godziny 22:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem, na życzenie Gości zgadamy się na wcześniejszy przyjazd lub wyjazd w zależności od dostępności pokoi.
 5. Zameldowanie po godzinie 22:00 wiąże się z dodatkową, jednorazową opłatą w wysokości 30zł.
 6. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę noclegową oraz za doby następujące. Każda rozpoczęta godzina po upływie terminu wymeldowania wiąże się z opłatą 20zł/godzina.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia za dodatkową opłatą pobytu pod warunkiem, że obiekt dysponuje wolnymi pokojami, a Gość zgłosi taką chęć opiekunowi obiektu do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu. Opłata ustalana jest przy przedłużaniu pobytu przez Personel Recepcji.
 8. Parking na terenie obiektu jest obłożony dodatkową opłatą 30zł za samochód osobowy za każdą dobę pobytu.

Warunki Rezerwacji

 1. Rezerwacji pokoju można dokonać w następujący sposób poprzez przesłanie wypełnionego formularza drogą
  e-mail info@konstantynowka.pl, telefonicznie 694-601-160, stronę www.konstantynowka.pl, pośredników  portali rezerwacyjnych, osobiście za pośrednictwem recepcji obiektu.
 2. Dokonanie rezerwacji następuje w chwili przesłania przez Obiekt wiadomości zawierającej szczegóły pobytu,
  w tym datę, cenę i rodzaj pokoju na adres e-mail podany prze osobę dokonującą rezerwację. 
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w chwili podania przez osobę dokonującą rezerwacji danych dotyczących karty kredytowej lub wpłacenia zaliczki na poczt ceny pobytu wysokości i w terminie wskazanym
  w wiadomości określonej w ust. 13
 4. W celu otrzymania faktury VAT tytułem dokonanej przedpłaty niezbędne jest podanie danych nabywcy wymaganych przepisami do poprawnego wystawienia faktury.

Meldunek

 1. Gość obiektu zobowiązany jest zameldować siebie oraz osoby, których jest prawnym opiekunem w Obiekcie przed rozpoczęciem korzystania z usług noclegowych.
 2. Podstawą zameldowania jest okazania recepcji obiektu dokumentu tożsamości z fotografią (dowód osobisty
  lub paszport) celem identyfikacji oraz wypełnienie podpisanej karty meldunkowej.
 3. Odmowa okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość może skutkować odmową świadczenia usług oraz uprawnia Obiekt do obciążenia Gościa opłatą za pierwszą dobę noclegową oraz odstąpienia od rezerwacji obejmującej dłuższy okres.
 4. W momencie zameldowania obiekt zastrzega sobie prawo do dokonania preautoryzacji karty kredytowej Gości na kwotę stanowiącą równowartość depozytu, który naliczany jest dodatkowo do ceny zakwaterowania. Wysokość depozytu wynosi 500 zł.
 5. Depozyt zostanie zwrócony w dniu wymeldowania po wcześniejszym sprawdzeniu stanu pokoju. Jeżeli stwierdzi się naruszenie stanu pokoju depozyt nie podlega zwrotowi.

Zasady pobytu

 1. W pokojach nie może przebywać więcej osób niż ilość przypisana do każdego z pokoi podana w opisie
  na stronie internetowej oraz w potwierdzeniu rezerwacji z wyjątkiem sytuacji, w której Gość dokonał dodatkowej opłaty za dostawkę.
 2. Jeśli opiekun Obiektu stwierdzi, że w danym pokoju przebywa więcej osób niż dopuszczalna ilość, ma prawo obciążyć osobę dokonującą rezerwacji dodatkową opłatą według cennika obowiązującego w danym okresie.
 3. Możliwość dokupienia dostawki w zależności od możliwości pokoju wg cennika obowiązującego w danym okresie.

Odpowiedzialność Gości i zachowanie porządku

 1. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy osób nieletnich będących pod jego opieką. 
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania obciążenia finansowego Gościa za wyrządzone szkody zaobserwowane po opuszczeniu wynajmowanego pokoju. Obiekt ma prawo do indywidualnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody lub według cennika zniszczeń.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Wymeldowując się Gość zobowiązany jest oddać klucze na recepcję.
 5. Dzieci do lat 12 powinny znajdować się pod stałą opieką osoby dorosłej. Opiekunowie prawni osób nieletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia w wyniku działań dzieci i młodzieży,
  dotyczy to również sali zabaw.
 6. Każdorazowo podczas opuszczania pokoju, Gość proszony jest o zamknięcie okien i drzwi, oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych. 

Odpowiedzialność i usługi Obiektu

 1. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, z wyłączeniem sytuacji gdy ich udzielenie wynika z obowiązku nałożonego prawem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Dbanie o porządek i czystość w miejscach ogólnodostępnych dla Gości.
 4. Wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń i usterek zgłoszonych przez Gościa.
 5. W miarę możliwości obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 6. Na życzenie Gościa, w ramach świadczonej usługi, obiekt może: 

– udzielić informacji związanych z pobytem i podróżą,

– przechować bagaż Gości zameldowanych w obiekcie oraz do 6 godzin po wymeldowaniu,

 1. Obiekt nie odpowiada za zaginięcie rzeczy wartościowych pozostawionych w pokojach lub na terenie obiektu. 
 2. Parking na terenie Willi Konstantynówka jest niestrzeżony, za wszelkie uszkodzenia samochodu obiekt nie ponosi odpowiedzialności. 

Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie obiektu panuje całkowity zakaz palenia z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego, które znajduje się na zewnątrz obiektu przy drzwiach frontowych. Jeśli Gość naruszy ten regulamin, opiekun obiektu ma prawo zwrócić mu uwagę a w przypadku braku reakcji może obciążyć go karą finansową w wysokości 600zł, jeśli w dalszym ciągu Gość nie dostosuje się do zasad i prośby o zaprzestanie palenia, personel ma prawo do wypowiedzenia najmu w trybie natychmiastowym, bez zwrotu należności za niewykorzystany pobyt. 
 2. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej. 
 3. Do prawidłowego wystawienia faktury oraz dokumentu potwierdzającego wpłatę zaliczki w momencie rezerwacji należy podać pełne dane nabywcy niezbędne do prawidłowego wystawia faktury tj. imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, pełny adres oraz NIP (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Po wystawieniu faktury zmiana jej treści dopuszczalna jest tylko w sytuacjach dopuszczalnej korekty. 
 4. Wszystkie zakupione w obiekcie vouchery mają określony termin ważności. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz obiektu, dotyczy to również sytuacji, gdy voucher nie zostanie zrealizowany w okresie ważności. 
 5. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w koszt pakietu, Gość zobowiązany jest do uregulowania jej na miejscu płacąc gotówką. Wysokość opłaty klimatycznej to 2zł/osoba/dzień ustalona przez Urząd Miasta Zakopane.
 6. W sytuacjach kiedy do czasu przyjazdu pozostał okres krótszy niż 7 dni, prosimy o kontakt z recepcją, w celu zabezpieczenia pobytu zadatkiem z karty kredytowej/debetowej.
 7. Pakiety pobytowe są bezzwrotne, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu nie powoduje zmniejszenia jego wartości.

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Rzeczy pozostawione przez Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt tylko, jeżeli Gość złoży dyspozycję co do odesłania rzeczy pozostawionych. W przeciwnym przypadku, obiekt przechowa te przedmioty przez okres 1-go miesiąca celem umożliwienia ich osobistego odbioru, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych zgodnie z obowiązującym prawem. Ze względu na swoje właściwości art. spożywcze oraz inne rzeczy z terminem ważności przeznaczone do użytku będą niezwłocznie usuwane.


Cisza Nocna

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00 nad ranem. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu mają obowiązek zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócić spokoju innych Gości.

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja. 
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Art.-G Tomasz Gut dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 • RODO – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego i Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Willa Konstantynówka, która należy do firmy Art.-G Tomasz Gut z siedzibą w Zakopanem 34-500 ul. Jagiellońska 18 nazywany dalej Willa Konstantynówka

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail :  info@konstantynowka.pl
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych przez Willa Konstantynówka określone są w: 
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Willa Konstantynówka

 1. Willa Konstantynówka jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Willa Konstantynówka oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Willa Konstantynówka zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Willa Konstantynówka zobowiązuje się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 1.  

Cennik zniszczeń

Lista

Cena brutto

Czajnik

100zł

Wieszak 

20zł/ szt.

Kołdra/poduszka

300/100zł

Ręcznik duży

80zł

Ręcznik mały

40zł

Kosz w łazience

60zł

Sztućce 

10zł/ szt.

talerze

10-50zł

Opłata za zgubienie karty i kluczy do pokoju

30zł/sztuka

Uszkodzenia mebli

Cena zależna od zniszczeń

Uszkodzenie zmywarki i innych urządzeń

cena zależna od zniszczeń

Inne zniszczenia mienia obiektu

wycena indywidualna